Program "Maluch+" - wnioski, terminy, wytyczne

Program "Maluch+" - wnioski, terminy, wytyczne

7 września ruszył nabór wniosków do programu "Maluch+" 2021, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest podniesienie standardów opieki oraz zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci, także niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki m.in. w żłobkach i klubach dziecięcych. Jak wygląda terminarz składania wniosków? Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu "Maluch+" - Na co można przeznaczyć fundusze?

Program "Maluch+" - terminy składania wniosków
Nabór wniosków do programu "Maluch+" rozpoczął się 7 września. Od tego dnia wszystkie zainteresowane podmioty mogą pobierać ze stron właściwych Urzędów Wojewódzkich niezbędne wnioski.

Oferty konkursowe można składać terminach:
- moduł 1 - od 7 września do 16 października 2020 r.
- moduły 2-4 - od 7 września do 6 listopada 2020 r.

Podane terminy są obowiązujące. Należy więc pamiętać, że oferty złożone w późniejszym czasie nie będą rozpatrywane. Warto zadbać, by komplet dokumentów złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Program "Maluch+" - na czym polega?

Program "Maluch+" to program roczny, realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
Do tego grona zalicza się:
- żłobki,
- kluby dziecięce,
- dziennych opiekunów.

Beneficjentami programu mogą zostać zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie można przeznaczyć na utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci oraz rozwój placówek.

Program "Maluch+" - składanie ofert konkursowych
Oferty konkursowe należy składać do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na której terenie prowadzona jest/lub będzie działalność opiekuńcza.

Oferty konkursowe można dostarczyć na 2 sposoby:
- w wersji papierowej osobiście lub pocztą,
- w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP ? w tym przypadku należy skorzystać z profilu zaufanego należącego do osoby składającej ofertę lub osoby wskazanej w ofercie i uprawnionej do reprezentowania podmiotu. Komplet dokumentów należy przesyłać elektronicznie do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na lokalizację prowadzonej działalności.

Program "Maluch+" - na co można przeznaczyć dofinansowanie?

"Maluch+" - moduł 1a, 1b

Dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc w roku 2021 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna oraz/lub zapewnienie ich funkcjonowania.

"Maluch+" - moduł 2
Dofinansowanie przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, które brały udział we wcześniejszych edycjach programu, na utrzymanie już utworzonych miejsc opieki.

"Maluch+" - moduł 3
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym pracodawcy i podmioty współpracujące z pracodawcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Środki można przeznaczyć na utworzenie w 2021 r. nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów i/lub zapewnienie ich funkcjonowania.

"Maluch+" - moduł 4
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym pracodawcy i podmioty współpracujące z pracodawcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Środki można przeznaczyć na utworzenie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Program "Maluch+" - wyniki

Konkurs ofert z podziałem na beneficjentów zostanie rozstrzygnięty w następujących terminach:
- moduł 1 do 27 listopada 2020 r.,
- moduły 2-4 do 15 stycznia 2021 r.

Wyniki będą podane do publicznej wiadomości na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl

aktualizacja: 2020-09-29