Regulamin

 

Regulamin korzystania z usług portalu www.elizak.edu.pl

§ 1.
Zakres przedmiotowy regulaminu
Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progress Plus s. c. usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach portalu www.elizak.edu.pl.
§ 2.
Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć
 1. Administrator (Usługodawca) - firma Progress Plus s. c. z siedzibą w Polsce - Bydgoszcz 85-461, ul. Ołowiana 2 będąca wyłącznym właścicielem serwisu www.elizak.edu.pl.
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.elizak.edu.pl opracowany zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Polityka Prywatności - integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.
 4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez Akceptację Regulaminu korzysta z usług oferowanych przez Platformę.
 5. Platforma / serwis internetowy - storna internetowa stanowiąca narzędzie pracy dla właścicieli placówek przedszkolnych, żłobków i innych placówek dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Login - oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika systemu.
 7. Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika. Hasło składa się co najmniej z minimum 8 znaków w tym przynajmniej jedną literę i przynajmniej jedną cyfrę .
§ 3.
Postanowienia ogólne
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Platformy.
 2. Do korzystania z usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Platformy.
 3. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
§ 4.
Prawa autorskie
Wszystkie elementy serwisu internetowego www.elizak.edu.pl są chronione prawem autorskim (szata graficzna, treści, zdjęcia, dźwięki i inne materiały) za wyjątkiem materiałów publikowanych przez inne osoby (np. Właścicieli i pracowników placówek a także rodziców). Materiały udostępnione przez dyrektorów placówek, pracowniki oraz rodziców mogą być chronione prawami ich właścicieli.
§ 5.
Reklamacje
 1. Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania Platformy na adres kontakt@elizak.edu.pl. Zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli z przyczyn niezależnych reklamacja nie może być rozpatrzona w ciągu 7 dni Administrator Platformy powiadomi Użytkownika składającego reklamację o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Zgłaszając reklamacje należy podać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w serwisie) wraz z opisem problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. W przypadku zgłoszenia związanego z wystąpieniem naruszenia bezpieczeństwa informacji lub możliwością spowodowania naruszenia bezpieczeństwa, zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
§ 6.
Dane osobowe
 1. Administrator Platformy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Administrator Platformy - firma Progress Plus s. c. z siedzibą w Polsce, w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej 10 - jest administratorem danych osobowych
 3. Administrator przetwarza dane na podstawie obowiązującego prawa i w niezbędnym zakresie.
 4. Administrator Platformy przetwarza dane osobowe w celu w celu niezbędnym do korzystania z Platformy i świadczenia usług za pośrednictwem Platformy.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1a oraz art. 6 ust. 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem zawarcia umowy.
§ 7.
Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywa się przez umieszczenie na stronach internetowych serwisu elizak.edu.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu w serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się m.in. przepisy następujących aktów prawnych:
  • Kodeks cywilny
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
§ 8.
Obowiązywanie regulaminu
Regulamin obowiązuje od 29.11.2018 r.
Wróć do stron głownej